Wetgevingstraject mediation stopgezet

Op 25 juni 2021 heeft minister Sander Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het niet in consultatie brengen van het conceptwetsvoorstel mediation.

Onvoldoende draagvlak
Uit de verschillende bijeenkomsten, gesprekken en schriftelijke reacties is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is voor het conceptwetsvoorstel dat in de informele consultatieronde is voorgelegd. De reacties waren ook uiteenlopend met bezwaren over onder meer de vormgeving van het wettelijke register en meerwaarde van voorgestelde stimulerende maatregelen.

Vervolg
Het beleid is en blijft volgens minister Dekker erop gericht mediation te stimuleren, waarbij de positie van de rechtzoekende als uitgangspunt wordt genomen. Geschillen dienen, waar mogelijk, bij voorkeur te worden opgelost door middel van het bereiken van onderlinge overeenstemming, al dan niet met behulp van een derde. Uit onderzoek blijkt dat afspraken die in onderlinge overeenstemming worden gemaakt beter worden nageleefd dan door derden opgelegde beslissingen. Ook bereiken partijen die er samen uitkomen, ten opzichte van andere vormen van geschiloplossing, vaker hun doel en is het probleem vaker daadwerkelijk opgelost.

Minister Dekker geeft onder andere aan dat hij met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voornemens is om voorzieningen, gericht op laagdrempelige geschilbeslechting, te betrekken bij de wijzigingen van de Awb die zijn toegezegd in de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag ‘Ongekend Onrecht’. In die kabinetsreactie is aangekondigd dat de Awb meer mogelijkheden en verplichtingen zal bevatten voor bestuursorganen om bij beslissingen die burgers rechtstreeks in hun belang treffen, maatwerk te leveren. Hieronder vallen ook voorzieningen die erop zijn gericht laagdrempelige geschilbeslechting te stimuleren. Ook elementen uit het programma Passend contact met de overheid (PCMO) die hun waarde in de praktijk hebben bewezen, zullen hierin een plaats krijgen. Mediation maakt onderdeel uit van het brede conflicthanteringspalet dat bestuursorganen kunnen hanteren in het kader van PCMO.

Conclusie
Dat de wet mediation in de voorgestelde vorm stopt is jammer maar onvermijdelijk. Een wet die oplossingen biedt voor problemen die niet worden ervaren helpt niemand verder. Samen met en voorl ook met draagvlak bij de beroepsgroep mediators zal een nieuwe start moeten worden gemaakt. De VMO werkt en denkt graag mee bij de noodzakelijke verbeteringen.

25 juni 2021