VMO: de Awb kan nog beter!

Het bestuur van de VMO vindt dat de voorgestelde wijzigingen van huidige Algemene wet bestuursrecht (Awb) goed zijn, maar op enkele punten nog beter kan. In het kader van de pre-consultatie van wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb is daarover een brief naar minister Bruins Slot gestuurd. Over deze reactie is afstemming geweest met de MfN. In overleg is besloten vanuit beide organisaties separaat een reactie te sturen.

Informele aanpak
Dat er meer aandacht komt voor een informele aanpak waaronder mediation is natuurlijk prima. De VMO is wel van mening dat daarvoor een goede diagnose van het conflict essentieel is en vraag daar aandacht voor. Een serieus verschil van mening in combinatie met emotie los je niet even met een keukentafel gesprek op maar past mediation beter.

De indiener van een bezwaar wordt de mogelijkheid geboden te kiezen voor informele afdoening. Het bevoegde orgaan moet dat onderzoeken en het resultaat van dit onderzoek dient goed te worden gedocumenteerd. De VMO heeft gevraagd dan wel duidelijker aan te geven hoe dat in de praktijk dan gaat gebeuren en aan welke vereisten deze documentatie moet voldoen.

Overheidsmediator
Publieke organisaties zijn niet voor alle mediators zonder ervaring en adequate kennis te doorgronden. De VMO heeft aangegeven dat het bevoegde gezag wel eisen mag stellen aan de interne of externe mediator die met een zaak gaat starten. Overheidmediation is een vak apart en vraagt bij voorkeur een overheidsmediator (lid van de VMO). Als niet voor een mediator wordt gekozen door het bestuursorganen dan is het minimaal wenselijk dat de gespreksleiders en conflictbemiddelaars zijn geschoold in de toepassing van mediationvaardigheden.

Zelf horen
Een externe adviescommissie kan prima een bemiddelende rol vervullen. Onderbelicht blijft echter dat het bestuursorgaan ook zelf kan horen of dat het horen geschiedt door niet bij het besluit betrokken personen. Het biedt de mogelijkheid om bv. de (interne) mediator bij het horen te betrekken en zo meer recht te doen aan de elementen, die uit de conflictdiagnose naar voren zijn gekomen. Het horen wordt dan volgens de VMO meer luisteren.

We zijn benieuwd wat minister Bruins Slot met de reacties gaat doen. We hebben de reactie ook ter informatie gestuurd naar vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer.

De brief die aan minster Bruis Slot is gestuurd is hieronder opgenomen.
De reactie van de MfN is hier te vinden.

24 maart 2023