Visie

VISIE


De VMO ziet een goede relatie tussen overheid en samenleving als een van de pijlers van een goed openbaar bestuur. Het inzetten van mediation, naast andere geschiloplossingsmethodieken, bevordert de kwaliteit van de overheidsbesluiten en verhoogt het gezag en de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur.


Waar conflicten of geschillen ontstaan in de relatie burger tot een overheidsorgaan zal mediation als volwaardig alternatief en bij voorkeur tijdig worden ingezet. Het is wenselijk dat bestuursorganen vaker kiezen voor een (informele) minnelijke schikking boven een gerechtelijke procedure.


Liever gezamenlijk aan tafel dan voor de (bestuurs)rechter, vindt een toenemend aantal bestuurders. Als dat leidt tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing is er veel, zo niet, alles, gewonnen. Zoals tijd geld energie en de bereidheid en mogelijkheid om met vertrouwen in elkaar verder te gaan.


Een van de mogelijkheden voor minnelijke geschillenbeslechting is mediation, ofwel gezamenlijke oplossen van een geschil door bemiddeling en onderhandeling. In ieder geschil bevind zich in principe de kiem voor de oplossing, maar tegenover elkaar staande partijen kunnen er niet meteen oog voor hebben.


Een onafhankelijke derde, de mediator, wijst daarom de weg. Hij/zij neemt daarbij nadrukkelijk geen standpunt in, maar helpt partijen zelf tot een voor hen aanvaardbare oplossing te komen. De oplossing komt niet van boven de partijen, van de rechter, maar komt tot stand tussen de partijen. Met deze aanpak worden, ook in het openbaar bestuur, in toenemende mate successen geboekt.


Mediation bij de overheid dient bij wetgeving over Mediation alle ruimte te worden gelaten. De overheidsmediators moeten geen (nieuwe) belemmeringen ondervinden om hun werk goed te kunnen doen. Hiertoe moet het eigene van mediation bij de overheid worden gerespecteerd en intact gelaten worden.


Zie voor meer informatie:

- Mediation bij de overheid of

- Mediation beter dan een rechtszaak beginnen