Themabijeenkomst Sociaal Domein

Locatie: De Yp, Den Haag
Datum: 20 juni 2019

Conflicten sociaal domein: verbeteropties en perspectief
De circa 30 deelnemers van de VMO themabijeenkomst over conflicthantering in het sociaal domein zien goede mogelijkheden conflicten in de zorg of hulpverlening te voorkomen of op te lossen. De belangrijkste zijn: vertrouw elkaar, communiceer persoonlijk en direct, herken en erken je grenzen als hulpverlener en verrijk de interventies door inzet van bemiddeling of mediation. Dat laatste kan het vertrouwen in een geëscaleerde situatie mogelijk ook weer herstellen. Er is genoeg te winnen en voor de professionals in de zorg een gratis advies: leer van elkaar en de goede voorbeelden.

Uit de zorgpraktijk
De presentatie van Jolanda Elferink, MfN-registermediator en trainer van het Utrechts Centrum voor Mediation, gaf zicht op de uitvoeringspraktijk met alle goede en minder goede voorbeelden. Jolanda gaf inzicht in de decentralisaties in de zorg. Helaas scoort het sociaal domein een toppositie als het gaat om het aantal juridische bewaren en procedures. Door persoonlijke ervaringen te delen met de deelnemers ontstond het beeld dat we er nog niet zijn maar het wel anders kan.

Meerwaarde mediation
Gjalt Schippers, staffunctionaris bij Langhenkel Talenter en ADR-registermediator, ging in op de rol die mediators en anderen kunnen vervullen bij het bereiken van een integrale aanpak. Hij gaf vanuit de theorie van Deep Democracy en het bewuste en onbewuste een verhelderende vertaling en noties mee voor de praktijk. Door mediationvaardigheden in te zetten komt de gehele ijsberg boven tafel en kan het goede gesprek worden gevoerd.

Mensen voor regels
In opdracht van minister Hugo de Jonge is Rita Verdonk, Taskforce Ontregel de zorg, bezig met een ronde langs de verantwoordelijke overheden en zorgorganisaties om uiteindelijk de regeldruk te verminderen. We hebben volgens Rita met elkaar wel ingewikkeld gemaakt. Zij deelde haar verwondering met de deelnemers en gaf mee dat het beter is met sommige regels te stoppen. Minder procedures en administratie en meer aandacht voor de mens zou kunnen helpen.

Brainstorm wat kan helpen?
In drie groepen zijn door de deelnemers suggesties aangedragen conflicten in de zorg te verminderen. Rode draad is dat de overheid aan zet is. Kwaliteit van de communicatie en werken vanuit vertrouwen helpen de relatie met de burger te verbeteren. Aandacht voor het gehele proces en kijken bij welke stap mediation of mediationvaardigheden ingezet kan worden. Training en intervisie helpen al lerende beter te worden. Uiteindelijk is de zorgvrager de winnaar. De resultaten van de workshops zijn hieronder weergegeven.

Vervolg door verdieping
Het is wenselijk conflicten in de zorg nader te analyseren en te duiden. De VMO wil dat graag verdiepen. Als u ideeën hebt hoe dat te doen, dan wil VMO daar graag bij helpen. Neem contact op met Rita Mulders (tel: 06-50245634 ) of Jacobien Kleve (tel: 06-13210566  ) of stuur een mail naar: secretariaat.vmo@gmail.com.

Opbrengst uit de workshops

Workshop 1

 1. Kiezen voor het informele gesprek/informele aanpak: zoek de ruimte en maak gebruik van interculturele vaardigheden.
 2. Uniformeer de processen, onderscheid bevoegdheden en selecteer ambtenaren op competenties.
 3. Regel trainingen: workshop  vaardigheden en weerbaarheidstrainingen
 4. Oplossing in de lijn van eerst mediationvaardigheden toepassen. Bij escalatie het volledige en formele mediationproces doorlopen en toepassen.

Workshop 2

 1. Gebruik expertise van Wijkteam want heeft contact met alle spelers in het veld o.a. welzijn, sport, politie, scholen, zorg, burgers, buurtbemiddeling en versterk dat desgewenst met mediator/bemiddelaar.
 2. Directe communicatie: Zoek contact met de burger. Nodig de burger uit en biedt een gesprek aan alvorens terecht te komen in bezwaarschriften en juridische procedures. Waar zitten de kansen in het gehele proces en waar kun je dingen beter doen om conflicten te voorkomen en beter te hanteren!
 3. Intervisie en uitwisseling van ervaringen tussen gemeenten onderling.

Workshop 3

 1. Betere communicatie: weg van de computer, open en constructieve basishouding door ondersteuning van boven en aanstellen voldoende fte’s.
 2. De overheid moet weer een gezicht worden en werk van buiten naar binnen en  integraal
 3. Ga uit van onderling vertrouwen (tussen burger en overheid).
 4. Inzicht geven in de zaken voor de organisatie en betere en meer screening op mediabele zaken en evalueer wat is er nog niet gelukt en waarom?
4 juli 2019