Project ADRi van start!

Op 30 mei 2021 heeft de VMO een brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen. De brief gaat over het toekennen van een subsidie voor het ADRi-project. ADRi staat voor Appropriate Dispute Resolution en de i voor kunstmatige intelligentie. In het Nederlands te vertalen als geëigende geschilbeslechting voor cliënten. Het gaat over het ontwikkelen van een hulpmiddel voor personen of organisaties die ondersteuning willen hebben bij het vinden van de juiste ingang en route bij conflicten. Het projectvoorstel ADRi is bij dit nieuwsbericht gevoegd.

Themabijeenkomst ADRi
Op 18 juni 2021 was er voor VMO-leden een themabijeenkomst aan ADRi gewijd. Het verslag en de presentatie zijn bij dit bericht gevoegd en te downloaden. In het verslag is een beknopte toelichting  over ADRi te vinden en er staat ook in hoe VMO leden een actieve bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering. In het projectvoorstel is alle informatie te vinden.

Coproductie
In eerste instantie is de ontwikkeling van het instrument voor professionele ondersteuning vanuit het bij de uitvoering van het project betrokken Juridisch Loket. Het gaat om een hybride intelligentie prototype te ontwikkelen door de eveneens betrokken TU Delft.

Doelen
Het hulpmiddel moet ADRi bijdragen bij aan het voorkomen van bezwarenprocedures die niet de passende reactie en route zijn voor onvrede over een besluit en het oplossen van een conflict. Het werkt vanuit burgerperspectief en draagt zo bij aan het vertrouwen van mensen en ervaren van rechtvaardigheid. Het helpt als adviesinstrument en interventie breed in te zetten bij gevallen waar een conflict speelt tussen burger en overheid. Ook iets dat naast de juridische dimensie ook kijkt naar de psychologische, sociale en andere factoren die een rol spelen bij het ontstaan en oplossen van geschillen tussen burger en overheid.

Uitvoering
De de uitvoering en de coördinatie tussen de betrokken partijen, waaronder de TU Delft en het Juridisch Loket,worden door bureau Beleidsbemiddeling BV als opdrachtnemer gedaan.

Bijdrage VMO-leden
Het project is in juni 2021 gestart en loopt tot december 2022. Hoe kunnen VMO-leden bijdragen aan de uitvoering van ADRi?

A. Meelezen
Wij vragen VMO-leden of zij bereid zijn mee te lezen tijdens de ontwikkeling en te adviseren. Als beloning ontvangt men naast eeuwige roem ook een leuk cadeau. Dit meelezen en adviseren start in september 2021 en duurt tot december 2022.

B: Deelname behandelteam
Vanaf januari 2022 tot september 2022 zullen behandelingsteam de cliëntondersteuner bijstaan tijdens de casusbehandeling.
Voor de behandelteams willen wij ervaren mediators inzetten. Wij vragen VMO leden of zij in een behandelteam plaats willen/kunnen nemen. Als beloning ontvangt men een financiële vergoeding. De behandelteams zijn actief van februari 2022 tot september 2022.

Als je als lid of aspirant-lid actief wilt bijdragen aan de uitvoering van ADRi kan dat door direct contact op te nemen met secretariaat van beleidsbemiddeling: info@beleidsbemiddeling.nl, ten name van Annelies Thomas.

Info
Leden kunnen bij vragen over de rol van de VMO contact opnemen met het bestuur via: verenigingmediatorsoverheid@gmail.com.

Informatie over ADRi-project

Presentatie ADRi VMO-bijeenkomst 18 juni 2021

Projectvoorstel ADRi-cliëntondersteuning_versie 22 maart 2021

 

26 juni 2021