VMO AGENDA 2024

Ledenvergadering VMO 2024
i.c.m.
VMO-themabijeenkomst 13 juni 2024

Voorafgaande aan VMO-themabijeenkomst is er voor (aspirant)leden een Algemene ledenvergadering.
Tijd Algemene ledenvergadering VMO 2024: 11.30-12.30 uur

Themabijeenkomst: aanpassing van de Awb en de verankering van mediation
Plaats: Arnhem
Datum: donderdag 13 juni 2024
Inloop: 12.30 uur
Tijd VMO-themabijeenkomst: 13.00-16.00 uur
PE-punten: 3 PE-punten categorie 2 toegekend

Sprekers:
Marte van der Loop: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving. Marte geeft een toelichting op de beweegredenen van de rijksoverheid de Awb te verbeteren en daarvoor een brede consultatie te doen. Doel van de wijziging van de Abw is: de overheid te stimuleren besluiten voor burgers begrijpelijker te maken, zich bij de uitvoering van taken meer te verplaatsen in de burger en zich minder formeel op te stellen.
Saskia Hillegers: Docent, Vaksectie Bestuursrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Saskia geeft haar visie op verbetermogelijkheden van de Abw vanuit wetenschappelijk oogpunt. Samen met andere auteurs heeft Saskia bijgedragen aan de publicatie: Kern van het bestuursrecht, waarvan in 2024 een nieuwe druk zal verschijnen.

Consultatie Awb
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet volgens de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid meer een waarborgfunctie vervullen. Daarvoor is nu een internetconsultatie gestart: Wet versterking waarborgfunctie Awb. Informatie daarover is te lezen via deze link: www.internetconsultatie.nl/waarborgfunctieawb

Toelichting deelname niet-leden
Voor (aspirant) leden van de VMO is de themabijeenkomst gratis. Deelnemers die geen lid zijn van de VMO zijn van harte welkom. Deelnemers betalen dan een bijdrage in de onkosten van €54,45 inclusief BTW (€45,00 excl. BTW). Door deelname en betaling kan de deelnemer kiezen wel of niet gedurende het lopende kalenderjaar aspirant lid van de VMO te worden. Het aspirant lidmaatschap eindigt automatisch aan het einde van het kalenderjaar 2024. De deelnemer geeft de VMO toestemming aan het eind van het kalenderjaar contact op te nemen met het verzoek het aspirant lidmaatschap wel of niet om te zetten naar een gewoon lidmaatschap van de VMO tegen de dan geldende jaarlijkse kosten voor lidmaatschap.Is dit de vernieuwing die naast de juridische pijler zorgt voor een stevig fundament voor de preferente pijler voor de informele aanpak en het toepassen van mediation als bewezen effectieve interventie?

Tijdens deze VMO-themabijeenkomst zullen de deskundige sprekers vanuit verschillende perspectieven hun visie delen m.b.t. de context en mogelijkheden voor verbetering van de Awb en met de deelnemers in gesprek gaan.

Het bestuur van de VMO zal de opbrengst van deze VMO-themabijeenkomst meenemen bij de formele consultatiereactie op de Awb.

NB: De raadpleging staat tot 31-07-2024 open voor iedereen die wil bijdragen aan een betere Awb. De VMO zal daar uiteraard een reactie op geven en deze ook afstemmen met de MfN. Wij nodigen de leden uit om hier ook zelf input op te geven of voorstellen daarvoor naar ons te mailen.

Start aanmelding: 19 mei 2024
Sluiting aanmelding: 11 juni 2024

VMO-themabijeenkomst 24 oktober 2024

Thema: machtsbalans en geweldloos in mediation
Plaats: Arnhem
Datum: donderdag 24 oktober 2024

Tijd VMO-themabijeenkomst: 13.00-16.00 uur
PE-punten: aanvraag 3 PE-punten

Sprekers (onder voorbehoud):
- Valerie Helsen, Doctoral Researcher, KU Leuven Faculty of Law and Criminology
- Josée Kruisweg, Nationale Politie
- Christien Brinkgreve, emeritus hoogleraar sociale wetenschappen aan de UU

Tijdens deze VMO-themabijeenkomst verwachten wij bijdragen uit wetenschap en het mediationveld. Diverse sprekers zullen hun visie geven op het vraagstuk van ex- en impliciete vormen van macht en powerplay bij mediation.  De deelnemers worden uitgedaagd ervaringen uit de praktijk te delen en welke interventies helpen om voorafgaande en tijdens de mediation de machtsbalans te herstellen en geweldloos te laten verlopen.

(In de loop van april 2024 wordt het programma gepubliceerd)

Start aanmelding: vanaf eerste week van mei 2024!


VMO-bijdrage Mediationcongres 29 november 2024

Onderwerp MfN-congres: N.t.b.
Datum: vrijdag 29 november 2024
Locatie: Bussum (Spant!)

Vaksessie VMO:
De VMO zal bij het Mediationcongres een vaksessie verzorgen over een n,t.b. thema.

Doelgroep:
Mediators, juristen, bestuurders, werkers bij overheid en kennisinstellingen.

Inschrijving: Via Mediatorsfederatie Nederland
Betreft een activiteit van de MfN en programma is daar ook te vinden.

Inschrijving start medio 2024 via website: https://mediationcongres.nl/

VMO-congres18 april 2024

Titel: Bouwen aan vertrouwen
Onderwerp: Jaarcongres Burger & Overheid
Datum: donderdag 18 april 2024
Tijd: 9.30-16.45 uur
Locatie: Amersfoort


Kosten:
-Deelnemers regulier €425,--
-Leden VMO €325,--
6 PE-punten toegekend MfN (3/categorie 1a en 3/categorie 2)

Programma:
De VMO organiseert in samenwerking met diverse partners een dagvullend programma over de relatie burger en overheid. Het is een vervolg op de zeer gewaardeerde bijeenkomst op 21 juni 2023 over deze relatie die nog altijd onder druk staat. Wat helpt het vertrouwen tussen de overheid en burgers en bedrijven te verbeterd? Welke concrete verbeteropties zijn dan allemaal kansrijk en verdienen meer aandacht? Op welke wijze kan een alternatieve aanpak zoals o.a. inzet van mediation daaraan een bijdrage leveren?

Het programma is op de speciale website van het Jaarcongres 2024 te vinden.
De presentaties van het congres zijn hier te vinden.

Doelgroep:
Mediators, juristen, bestuurders, overheidswerkers, managers in de publieke sector en kennisinstellingen.

Informatie:
Schroom bij vragen niet contact met ons op te nemen.
Reacties kunnen naar: secretariaat@vmomediators.nl

Inschrijving is gestart!
Leden en MfN-registermediators ontvangen een aantrekkelijke korting!

Activiteiten 2023

VMO-bijdrage bij Mediationcongres 24-11-2023

Onderwerp MfN-congres: Werken aan perspectief in tijden van onbehagen
Datum: vrijdag 24 november 2023
Locatie: Bussum (Spant!)

Vaksessie VMO:
Wordt verzorgd door Marion van Dam en Laura van der Krogt van de Nationale ombudsman 

Doelgroep:
Mediators, juristen, bestuurders, werkers bij overheid en kennisinstellingen.

Inschrijving: Via Mediatorsfederatie Nederland
Betreft een activiteit van de MfN en programma is daar ook te vinden.

Inschrijving start medio 2023 via website: https://mediationcongres.nl/

Onze impressie van het congres is te vinden in het nieuwsbericht: Mediationcongres 2023

VMO-themabijeenkomst

Narratieve benadering bij overheidsmediations

..... zoeken naar ruimte voor een positief verhaal bij conflicten met de overheid!         

Datum: donderdag 12 oktober 2023
Locatie:
Arnhem (per OV en auto goed bereikbaar)

Deze bijeenkomst is in samenwerking met UWV tot stand gekomen.

VMO-themabijeenkomst: Narratieve benadering bij overheidsmediations
Tijd: 9.00 uur (inloop)
Start: 9.30 u:ur
Lunch: 12.30-13.30 uur
Einde inhoudelijk programma: 16.30 uur
Napraten en borrel: 16.30 uur

PE-punten:
6 punten (1a) toegekend door MfN 

Sprekers:
Chris Bos: Mediator, trainer en directeur van Expertisecentrum Conflictmanagement. Tevens mede-auteur van Handboek Mediation.
Marion van Dam: strategisch adviseur en ombudsbemiddelaar bij de Nationale ombudsman en
Laura van der Krogt: adviseur kwaliteit, klachtbehandeling en ombudsbemiddelaar bij de Nationale ombudsman.

Programma:
De narratieve benadering bij mediations staat centraal en aan het einde van de dag weet je daar alles vanaf en kunt je het zelf toepassen. De (geëscaleerde en hardnekkige) conflicten bij publieke organisaties worden door de sprekers van de Nationale ombudsman in perspectief van een landelijk beeld geplaatst. Tevens wordt inzicht gegeven in de conflictvaardigheid van organisaties en welke mogelijkheden er zijn maar ook welke grenzen er zijn. 

Nationale ombudsman
Onder de titel: Blijf je verwonderen, Over het werk van de Nationale ombudsman, wordt een inleiding verzorgd over het landelijk beeld van knelpunten in de overheidsdienstverlening. Aandachtspunten ter verbetering krijgen hier aandacht. Zoals over het instrument ombudsbemiddeling: wat doen we, waarom en waartoe?

Narratieve benadering
Vanuit deze context wordt ingegaan op de toepassing van een narratieve benadering in (mediation)gesprekken bij overheden. Het biedt mediators kansen voor een effectieve interventie. Wat houdt het in, wat is kenmerkend voor deze methode? 

In het huidige tijdsgewricht is de overheid zoekende: De overheid wil beter contact met de burger, toegankelijk zijn en maatwerk leveren. Tijdens deze VMO-themabijeenkomst krijgen deelnemers inzicht in het theoretisch kader van de narratieve benadering en wat dit specifiek kan betekenen in overheidsmediations.

De Narratieve benadering beschouwd een conflict als een botsing tussen twee geconstrueerde verhalen van de werkelijkheid. De andere partij en het gedrag van die partij interpreteren we graag zodanig dat pas binnen het verhaal dat we zelf hebben geconstrueerd. Welk verhaal heeft het meeste bestaansrecht.

Die benadering stelt dat ieder van ons in het contact met anderen een eigen werkelijkheid creëert. Die eigen werkelijkheid krijgt gestalte in de verhalen die we vertellen. Over een bepaalde gebeurtenis of situatie zijn altijd verschillende verhalen actief. Een botsing van verhalen, van verschillende werkelijkheden kan zorgen voor spanning en conflict.

In een mediation met een narratieve benadering wordt getracht dat partijen ruimte vinden samen aan een alternatief verhaal te werken waarin het conflict wel een onderdeel is maar dan een minder belangrijke rol speelt in een nieuwe werkelijkheid. Het mediationproces met een narratieve benadering kent een aantal vaste stappen die die dag worden toegelicht en met de deelnemers wordt geoefend op basis van praktijkvoorbeelden van de sprekers en deelnemers zelf.

Kosten VMO-themabijeenkomst
Leden en aspirant-leden VMO: € 30,00 exclusief BTW (€ 36,30 inclusief BTW)
Niet-leden: € 140,00 exclusief BTW (€ 169,40 inclusief BTW)
NB:
Niet-leden kunnen bij de aanmelding desgewenst aangeven of ze lid van VMO willen worden voor een bedrag van € 125,00 exclusief BTW (€ 151,25 inclusief BTW). De jaarbijdrage voor lidmaatschap van de VMO is in kalenderjaar 2023 (€ 95,00 exclusief BTW (€ 114,95 inclusief BTW).

Voor opmerkingen en vragen stuur een bericht naar: secretariaat@vmomediators.nl

Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen aan deze bijeenkomst. De aanmeldingen boven de 40 worden op een wachtlijst geplaatst. Is dat het geval dan word je daarover actief geïnformeerd. Deelname is dan pas mogelijk als anderen bij nader inzien annuleren. 

Nog enkele plaatsen beschikbaar!
Inschrijving tot en met: maandag 9 oktober 2023 tot 18.00 uur!

Een impressie van deze geslaagde VMO-themabijeenkomst is te vinden in het nieuwsbericht: Narratieve benadering overheidsmediations

VMO-congres 21 juni 2023

Titel: De strijd om het gelijk
Onderwerp: relatie Burger & Overheid
Datum: woensdag 21 juni 2023
Tijd: 9.30-16.45 uur
Locatie: Utrecht


Kosten:
-deelnemers regulier €395,-
-MfN-registermediators €345,-
-Leden VMO €295,-
De MfN heeft 6 PE-punten toegekend aan deze bijeenkomst (3 categorie 1a en 3 categorie 2)

Programma:
De VMO heeft in samenwerking met diverse partners een interessant dagvullend programma samengesteld. De vragen die centraal staan zijn gericht op welke wijze het vertrouwen tussen de overheid en burgers en bedrijven weer kan worden verbeterd? Welke verbeteropties zijn dan allemaal kansrijk en moeten verder worden opgepakt? Op welke wijze kan een alternatieve aanpak zoals o.a. inzet van mediation daaraan een bijdrage leveren?

Het inhoudelijke programma, sprekers, workshops en de aanmelding gaat via een speciale website te bereiken via de knop Inschrijving hieronder!

Doelgroep:
Mediators, juristen, bestuurders, werkers, managers en bestuurders bij overheden en kennisinstellingen.

Informatie:
Schroom bij vragen niet contact met ons op te nemen.
Reacties kunnen naar: secretariaat@vmomediators.nl

Inschrijving: start 15 maart 2023

Jaarvergadering VMO 2023 in Arnhem
               &
VMO-themabijeenkomst: De interne mediator bij de overheid

Datum: donderdag 15 juni 2023
Locatie: Arnhem 
(per OV en auto goed bereikbaar)

Jaarvergadering VMO 2023 (uitsluitend voor leden en aspirant-leden)
Tijd: 11.30 uur (inloop)
Start: 12.00 uur

Gevolgd door:

VMO-themabijeenkomst: De interne mediator bij de overheid
PE-punten: 3 punten toegekend door MfN
Tijd: 12.30 uur (inloop)
Start: 13.00 uur
Einde programma: 16.00 uur
Napraten en borrel: tot 17.00 uur

Betreft een interactief programma met ruimte voor vragen en discussie.

Aanmelden is noodzakelijk!
Dat kan via de knop naar het digitale aanmeldformulier onder dit bericht. 

Doelgroep: Leden, aspirant leden, mediators, werkers bij overheden, juristen en belangstellenden
Doel: Ontmoeten, kennismaken, leren & ontwikkelen en netwerken

Kosten VMO-themabijeenkomst
VMO-leden en aspirantleden: gratis
Overige deelnemers: €78,65 inclusief BTW (€65,00 excl. BTW).
Niet-leden kunnen bij deelname aangeven of ze wel of geen aspirant lid van VMO willen worden. Voor aspirant leden is daarna deelname aan komende VMO-activiteiten in 2023 kosteloos.

Programma 
Bij publieke organisaties zijn mediationloketten en/of het beschikken over interne mediators geen vanzelfsprekendheid. Als ze er zijn dan kom je ook heel veel verschillen tegen. Interne mediators moeten vaak hard werken om in beeld te komen en blijven. Er zijn gelukkig ook voorbeelden van overheidsorganisaties waar dit stevig is verankerd. De informele aanpak en mediation zijn onderdeel van een gestandaardiseerde werkwijze. Soms ook samen met andere organisaties. Zo worden conflicten in plaats van de juridische weg van bezwaar en beroep bij voorkeur op een alternatieve manier opgelost. Een professionele interne of gezamenlijke pool van mediators dragen bij aan een conflictvaardiger en lerende organisatie, juridische kwaliteitszorg met een hoger zelfoplossend vermogen.

Er is tijdens en na de presentaties ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelnemers kunnen ook hun eigen ervaringen inbrengen en daarover met elkaar in gesprek gaan. Deelnemers worden van harte uitgenodigd kennis op te halen maar ook in te brengen.

De volgende onderwerpen komen in de presentaties o.a. aan de orde:
1. Uit hoeveel personen (interne mediators/bemiddelaars) bestaat de mediatorpool?
2. Zijn er andere (overheid)organisaties bij betrokken?
3. Op welke formele wijze is de mediatorpool in de organisatie geborgd voor continuïteit?
4. Wordt er ook (samen)gewerkt met externe mediators?
5. Hoe lang functioneert de mediatorpool?
6. Wat is de dagelijkse werkwijze?
7. Wat zijn succesfactoren voor het functioneren van de pool?
8. Wat zijn bedreiging (faalfactoren) voor het functioneren van de pool?
9. Wat is een gouden tip die de deelnemers niet mogen missen?  

Sprekers
We willen in deze VMO-themabijeenkomst graag goede voorbeelden het podium bieden. De volgende sprekers met interessante presentaties kunnen daarbij inspireren en motiveren:
1.Hans van der Horst en Yvette Schoenaker, mediators en conflictdeskundigen bij UWV en spreken over de professionele mediatorpool van UWV vanuit het Bureau Mediation & Dialoog en de samenwerking met andere overheidsorganisaties. Hoe is deze omvangrijke pool georganiseerd en wat zijn de ervaringen over inzet van mediation en conflictmanagement bij deze landelijke uitvoeringsorganisatie van de overheid.
2. Rita Mulders, mediators bij de landelijk mediatorpool van de Nationale Politie en eveneens deelnemer aan een pool van interne mediators van andere overheidsorganisaties. Zij spreken over de ervaringen en leerpunten van deze pools van interne mediators.
3. Jacobien Kleve, mediator bij de gemeente Steenwijkerland en coördineert de intergemeentelijke mediatorpool die werkt inde gemeenten Meppel, Steenwijkerland, Diever, Staphorst en Zwartewaterland in Overijssel en Drenthe. Hoe werkt een dergelijke intergemeentelijke pool en wat kunnen andere overheidsorganisaties daarvan leren.

Voor opmerkingen en vragen over het programma stuur een bericht naar: secretariaat@vmomediators.nl

Start Inschrijving: medio mei 2023 
Einde inschrijving: woensdag 14 juni 2023 tot 12.00 uur

VMO AGENDA 2022


VMO-bijdrage bij Mediationcongres 8-12-2022

Onderwerp congres: grenzen aan vrijheid?
Datum: donderdag 8 december 2022
Locatie: Bussum (Spant!)

Het bestuur van de VMO geeft samen met sprekers een workshop
Deelnemers: mediators en belangstellenden

Workshop VMO: Een overheid die anders omgaat met inwoners

De relatie tussen inwoner en overheid staat flink onder druk. De toeslagenaffaire en de schadeafhandeling in Groningen zijn landelijke voorbeelden waar de overheden en hun uitvoeringsorganisaties de inwoner en de menselijke maat uit het oog zijn verloren. Ook op regionaal en lokaal niveau zijn er voorbeelden te over.
Een eerste stap om te werken aan herstel van vertrouwen? De Vereniging Mediators Overheid (VMO) vindt dat de overheid hier aan zet is. Hoe? Nieuwsgierig zijn naar de burger en goed luisteren. Een andere zienswijze of bezwaar niet juridisch benaderen, maar vooral persoonlijk en informeel. Ofwel: anders omgaan met conflicten en zoeken naar het gezamenlijke belang. Wat is het handelingsperspectief en wat kan het bevorderen van conflictmanagement en mediation hierin betekenen?
De VMO verzorgt deze interactieve workshop met sprekers die vanuit hun eigen overheidsperspectief hun visie en ervaring uit de praktijk delen. Een kijkje in diverse keukens om inspiratie op te doen!

Doelgroep:
Mediators, juristen, bestuurders, werkers bij overheid en kennisinstellingen.

Inschrijving: Via Mediatorsfederatie Nederland
Betreft een activiteit van de MfN en programma is daar ook te vinden.

Najaarsontmoeting 2022

Datum: n.t.b. in november of december 2022
Tijd: n.t.b.
Locatie: Den Haag

Leden worden opgeroepen voorstel te doen voor thema, locatie en datum voor de VMO-najaarsbijeenkomst 2022!

Doelgroep: Leden, aspirant leden en belangstellenden
Doel: Ontmoeten, kennismaken, leren & ontwikkelen en netwerken
Inschrijving start: n.t.b.

VMO-themabijeenkomst: Burger en Overheid weer samen hand in hand

Datum: donderdag 10 november 2022
Locatie: Arnhem 
(per OV en auto goed bereikbaar)

VMO-themabijeenkomst: Burger en Overheid weer samen hand in hand
PE-punten: 3 punten toegekend door MfN
Tijd: 12.30 uur (inloop)
Start: 13.00 uur
Einde programma: 16.00 uur
Napraten en borrel: tot 17.00 uur

Deze bijeenkomst is een interessant vervolg op de VMO-themabijeenkomst gehouden op 23 juni 2022 (zie: Nieuwsbericht VMO-themabijeenkomst)

Programma en sprekers (vanaf 13.00 uur):
De relatie tussen burger en overheid staat flink onder druk. Toeslagenaffaire en de schadeafhandeling in Groningen zijn landelijke voorbeelden waar de overheden en uitvoeringsorganisaties van de overheid de burger en menselijke maat uit het oog zijn verloren. Ook regionaal en lokaal niveau zijn er dergelijke voorbeelden.
Als het om vertrouwen gaat is de vraag wie de eerste stap moet zetten om te werken aan herstel van vertrouwen. De VMO denkt dat de overheid hier aan zet is. Om te beginnen met gewoon nieuwsgierig zijn naar de burger en goed luisteren. Tevens een verschil van inzicht of burgers met een andere mening niet direct als tegenstander te zien. Een andere zienswijze of bezwaar niet juridisch te benaderen, maar vooral persoonlijk en informeel. Deze bijeenkomst is een aanvulling en verdere verdieping van de VMO-themabijeenkomst gehouden op 23 juni 2022.

1. Hardnekkige conflicten oplossen: van theorie naar praktijk
Wat is een rechtvaardige en stabiele oplossing van een conflict als twee partijen iets op het spel hebben staan wat voor hen essentieel is, ofwel raakt aan hun identiteit? Deze vraag is de insteek geweest voor het proefschrift van Florian Bekkers, strategisch adviseur en voormalig leidinggevende bij diverse overheden. In dit proefschrift verdedigt Florian voor zulke situaties een zogenaamde Transformatieve Dialoog. In zijn presentatie zal hij vertellen hoe die theoretische inzichten in de praktijk kunnen worden toegepast. Florian heeft ervaring vanuit verschillende rollen bij diverse (overheids-)organisaties op uiteenlopende onderwerpen en heeft hij geleerd dat maatschappelijke vraagstukken vaak raken aan de identiteit van mensen. Overheden doen er verstandig aan daar in hun aanpak rekening mee te houden.
Florian Bekkers, promovendus, trainer, adviseur en eigenaar van Vide Advies

2. Belastingdienst: Als conflicten extreem geëscaleerd zijn ….
De Belastingdienst kent honderden conflicten met belastingbetalers die extreem zijn geëscaleerd. Deze “conflictdossiers” hebben een gemiddelde looptijd van meer dan 10 jaar met stapels dossiers, lange juridische procedures en hoge kosten voor de begeleiding en afhandeling. Deze dossiers zijn in beheer van medewerkers. Vaak ver weg van managers, bestuurders en politiek. Extreem lastig gedrag vraagt een alternatieve aanpak. Hoe kan een overheidsorganisatie omgaan met deze “zware” dossiers? Welke interventies zijn mogelijk? Kan dat met mensen van binnen de eigen organisatie worden opgelost of is hulp van buiten gewenst? Wat kunnen professionals van andere (overheids)organisaties leren van deze aanpak?
Valentijn Crijns, onderzoeker bij de Belastingdienst en verbonden aan Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven

3. (On)betrouwbare overheid: over oorzaken en oplossingen
Als adviseur omgevingsrecht met flinke bagage als ambtenaar en bestuurder bij de diverse overheidsorganisaties worden enkele dossiers kort toelicht met het oog op relatie burger-overheid. Wat is de rol van de bestuurder daarbij? De deelnemers krijgen zo inkijk in de conflictkeuken. Om zo als het ware zelf een gevoel te krijgen over de houding van de overheid jegens de burger. De deelnemers van harte worden uitgenodigd hierop te reflecteren.
Han ter Maat, o.a. voormalig hoofd milieu provincie Gelderland, hoofd ruimtelijke ordening gemeente Arnhem, hogeschooldocent Omgevingsrecht HAN, HU en HHS, wethouder gemeente Wageningen (2014-2018) en thans adviseur Omgevingsrecht  

Betreft een interactief programma met ruimte voor vragen en discussie

Doel: inspireren vanuit de praktijk en door anderen, leren & ontwikkelen, ontmoeten en netwerken
Doelgroep: werkers bij of voor overheidsorganisaties, juristen, beleidsmakers, mediators, leden, aspirant leden van de VMO en andere belangstellenden

Kosten VMO-themabijeenkomst
VMO-leden en aspirantleden: gratis
Overige deelnemers: €78,65 inclusief BTW (€65,00 excl. BTW).
Niet-leden kunnen bij deelname aangeven of ze wel of geen aspirant lid van VMO willen worden. Voor aspirant leden is daarna deelname aan komende VMO-activiteiten in 2022 kosteloos.

Voor opmerkingen en vragen stuur een bericht naar: secretariaat@vmomediators.nl

Inschrijving start: maandag 10 oktober 2022
Inschrijving sluit: woensdag 9 november 2022 om 12.00 uur

Jaarvergadering VMO 2022
               &
VMO-themabijeenkomst: Burger en Overheid weer samen hand in hand

Datum: donderdag 23 juni 2022
Locatie: Arnhem 
(per OV en auto goed bereikbaar)

Jaarvergadering VMO 2022 (uitsluitend voor leden en aspirant-leden)
Tijd: 11.30 uur (inloop)
Start: 11.45 uur
Einde: 12.30 uur

VMO-themabijeenkomst: Burger en Overheid weer samen hand in hand
PE-punten: 3 punten toegekend door MfN
Tijd: 12.30 uur (inloop)
Start: 13.00 uur
Einde programma: 16.00 uur
Napraten en borrel: tot 17.00 uur

Sprekers:
1. Nienke Kroesen, Beleidsadviseur Burgergerichte Overheid, Programma Stelselvernieuwing Rechtsbijstand, ministerie Justitie en Veiligheid over actuele ontwikkelingen bij Programma Burgergerichte Overheid.
2. Klaas van Haaften, bestuursadviseur gemeente Arnhem, hoe bij bouwplannen (tegenstrijdige) belangen vroegtijdig in beeld komen bij een goed participatieproces met de handreiking ‘Betrek de buurt bij uw bouwplan’.
3. Gerdo Kuiper, Lectoraat Recht & Rechtvaardigheid, Hogeschool Leiden over het morele kompas van juristen bij de overheid.
4. (vervallen) Frits Wiersema, conflictdeskundige bij de Belastingdienst spreekt over fiscale mediation en conflictmanagement bij deze landelijke uitvoeringsorganisatie van de overheid.

Betreft een interactief programma met ruimte voor vragen en discussie.

Aanmelden is noodzakelijk!
Dat kan via de knop naar digitale aanmeldformulier onder dit bericht. 

Doelgroep: Leden, aspirant leden, mediators, werkers bij overheden, juristen en belangstellenden
Doel: Ontmoeten, kennismaken, leren & ontwikkelen en netwerken

Kosten VMO-themabijeenkomst
VMO-leden en aspirantleden: gratis
Overige deelnemers: €78,65 inclusief BTW (€65,00 excl. BTW).
Niet-leden kunnen bij deelname aangeven of ze wel of geen aspirant lid van VMO willen worden. Voor aspirant leden is daarna deelname aan komende VMO-activiteiten in 2022 kosteloos.

Programma
De relatie tussen burger en overheid staat flink onder druk. Toeslagenaffaire en de schadeafhandeling Groningen zijn landelijke voorbeelden waar de overheden en uitvoeringsorganisaties van de overheid de burger en menselijke maat uit het oog zijn verloren. Ook op regionaal en lokaal niveau zijn er dergelijke voorbeelden. 

Als het om vertrouwen gaat is de vraag wie de eerste stap moet zetten om te werken aan herstel van vertrouwen. De VMO denkt dat de overheid hier aan zet is. Om te beginnen met gewoon nieuwsgierig zijn naar de burger en goed luisteren. Tevens een verschil van inzicht of burgers met een andere mening niet direct als tegenstander te zien. Een andere zienswijze of bezwaar niet juridisch te benaderen, maar vooral persoonlijk en informeel. 

Dus anders omgaan met conflicten. Niet de verschillen in een juridische context alleen nog maar verder vergroten. Eerder kijken naar het gezamenlijke belang. Liever kiezen voor een informele aanpak. Daarbij vaker dan nu de inzet van een onafhankelijke (interne) mediator zien als kans en mogelijkheid er samen uit te komen.

Wat is het handelingsperspectief en wat is daarbij de mogelijke meerwaarde van op alle niveaus meer werk maken van bevorderen van conflictmanagement en mediation? Uitkomst van deze VMO-themabijeenkomst is het zoeken en vinden van kansrijke richtingen voor oplossingen en een mogelijke agenda voor verdere verdieping en vervolgbijeenkomsten.

Voor opmerkingen en vragen stuur een bericht naar: secretariaat@vmomediators.nl

Inschrijving start: 23 mei 2022 en sluit woensdagavond 22 juni 2022


VMO-themabijeenkomst: Burger en Overheid weer samen hand in hand


VMO-bijdrage bij Mediationcongres 2-12-2021

Onderwerp congres:Verbreed je horizon!
Datum: donderdag 2 december 2021
Locatie: digitaal

Deelnemers: mediators en belangstellenden

Workshop VMO: Boost jouw mediatorpool!
Voor mediators bij de overheid geldt vaak dat zij (ook) als interne mediator werken. Daardoor kan het gebeuren dat je soms als minder onafhankelijk wordt gezien door de deelnemers aan de mediation. Om hieraan tegemoet te komen, en om samen sterk te staan, kun je ervoor kiezen om samen met andere mediators te werken in een mediatorpool die wordt gevormd door meerdere organisaties of meerdere mediators binnen eigen organisatie.

De VMO heeft meerdere interne mediators onder haar leden en biedt tijdens het congres aan drie bestaande mediatorpools een podium om over hun pool te vertellen.

Dat zijn:
Gerard Elenga, bestuurskundige, lid mediatorpool Overijssel-Drenthe vanuit gemeente Steenwijkerland
Arian van Hoof, MfN-registermediator Brabantse mediatorpool vanuit provincie Noord-Brabant
Aaron Konijn, MfN-registermediator AMK Consulting, lid Landelijk Netwerk van Politie Mediators van de Nationale Politie

Hoe gaan ze te werk, hoe houden ze contact met elkaar? Wat werkt niet, en wat juist wel? En…. wat is de gouden tip die je niet mag missen?
Na de presentaties bekijken we met elkaar wat jij kunt doen om jouw pool een extra boost te geven of zelf een pool te starten. Dus ben je benieuwd hoe andere mediators het aanpakken dan ben je van harte welkom.
Natuurlijk is dit ook een kans om jouw ervaringen als mediator ijn een pool n te brengen en wellicht heb je zelf nog een gouden tip voor de deelnemers?

Doelgroep:
Mediators of vertegenwoordigers van organisaties met een eigen mediatorpool of samen met andere organisaties hebben of van plan zijn een pool te starten.
Werk jij bij een organisatie die een mediatorpool heeft en ben je benieuwd hoe anderen het doen dan ben je ook van harte welkom.
De aanwezige mediators kunnen je ook informeren wat je kan doen om een pool te beginnen en aan welke dingen je dan moet denken!

Inschrijving: Via Mediatorsfederatie Nederland
Betreft een activiteit van de MfN en programma is daar ook te vinden.

Jaarvergadering 2021 VMO
Ledenvergadering & VMO-themabijeenkomst
De VMO-jaarvergadering 2021 is in combinatie met een VMO-themabijeenkomst. Het is mogelijk aan een of beide bijeenkomsten deel te nemen. Digitale aanmelding is nodig voor het verkrijgen van de bnodigde link voor deze digiotale sessies. Bij de aanmelding via onderstaande link kan voorkeur worden aangegeven.

Datum: vrijdag 18 juni 2021 (nieuwe gewijzigde datum)
Start ALV 2021: 14.00-15.00 uur (nog onder voorbehoud)

Start VMO-themabijeenkomst ADRI: 15.00-17.00 uur (nog onder voorbehoud)
Locatie: Digitaal 

ALV 2021: leden en aspirant leden hebben de stukken per e-mail ontvangen
Onderwerp VMO-themabijeenkomst: 
Ontwikkeling van een adviesinstrument voor Appropriate Dispute Resolution Intelligence (ADRI) voor cliëntondersteuning bij geschillen tussen burger en overheid, waar ook de VMO bij betrokken is.

Doelgroep
Ledenvergadereing: Leden en aspirant leden
VMO-themabijeenkomst: Leden, aspirant leden en genodigden

Kosten
# Ledenvergadering: gratis voor leden en aspirant leden
# VMO-themabijeenkomst: gratis voor leden en aspirant leden
   

Inschrijving start: dinsdag 8 juni 2021 en opgeven kan tot en met woensdag 16 juni 2021

VMO-themabijeenkomst:
Intervisie voor Overheidsmediators

Datum: dinsdag 13 april 2021
Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: digitaal (Zoom)

PE-punten: aanvraag bij MfN ingediend en toegekend (2 punten)

Doelgroep: Leden en aspirant leden van VMO en andere belangstellenden
Doel bijeenkomst: kennis en vaardigheidstraining, leren & ontwikkelen en netwerken
Door: Jacobien van Kleve (bestuurslid VMO) en Annemarie Ouwerkerk-Kosters (lid van VMO)

Leerdoelen:
1. Je weet wat intervisie is en welke betekenis het voor jou als overheidsmediator kan hebben.
2. Je leert jouw eigen leervraag in te brengen.
3. Je weet wat nodig is om intervisie zelf te gaan organiseren.

Context
Voor overheidsmediators binnen een overheidsorganisatie geldt dat zij vaak een aparte (onafhankelijke) positie hebben in de organisatie. Mediators die in opdracht van een overheid werken opereren vaak in een spanningsveld met vaak diverse belangen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarbij kom je allerlei vragen tegen die te maken heb met de vaak complexe en soms diffuse verantwoordelijkheidsstructuur. Hoe behoud jij je onafhankelijke positie en behoud je gepaste afstand van de overheid als opdrachtgever? Door toepassing van intervisie versterken jij en je collega’s het persoonlijke functioneren.

Kosten
VMO-leden: gratis
Overige deelnemers: €24,20 inclusief BTW (€20,00 excl. BTW).
Niet-leden kunnen bij deelname aangeven of ze wel of geen aspirant lid van VMO willen worden. Voor aspirant leden is deelname aan andere VMO activiteiten in 2021 dan kosteloos.

Toelichting
Voor leden van de VMO is de bijeenkomst gratis. Deelnemers die geen lid zijn van de VMO zijn van harte welkom. Deelnemers betalen dan een bijdrage in de onkosten. Door deelname en betaling van de bijdrage kan een deelnemer optioneel aangeven gedurende het lopende kalenderjaar aspirant lid van de VMO te willen worden. Het aspirant lidmaatschap eindigt automatisch aan het einde van dat kalenderjaar. De deelnemer geeft de VMO toestemming aan het eind van het kalenderjaar contact op te nemen met het verzoek het aspirant lidmaatschap om te zetten naar een gewoon lidmaatschap van de VMO tegen de dan geldende jaarlijkse kosten voor lidmaatschap. Aspirant leden vallen niet onder de dekking van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de VMO.

Contact: vragen over deze bijeenkomsten kunnen gesteld worden door een e-mail te sturen naar: verenigingmediatorsoverheid@gmail.com

Inschrijving via link naar onderstaand digitaal aanmeldformulier start: 25 maart 2021

VMO-themabijeenkomst: Een overheid zonder conflicten!?


Programma (event heeft reeds plaatsgevonden)

Datum: donderdag 12 maart 2020
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Arnhem
MfN PE-punten: 4 (cat. 1a)


Inloop vanaf 12.30 uur
Start plenaire deel 13.00 uur
                door: Kees Schaap (producent Opstandelingen)
Inleiding 2: Beschouwing vanuit het perspectief van het aspect macht bij overheidshandelen
               door: Dick Allewijn bijzonder hoogleraar Mediation Vrije Universiteit Amsterdam

korte wissel: 14.45-14.55 uur

1e ronde workshops 14.55 uur en 2e ronde workshops 16.00 uur
Workshop 1: Succesvolle informele aanpak bij de gemeente Noordoostpolder: de bouwstenen
                 door: Bert Suurmond en Mariska Knoester van SK Mediation
Workshop 2: Praktijkvoorbeeld gemeente; uitpraten aan de de keukentafel
                 door: Marion Kasteel en Marijke Vink van gemeente Arnhem
Workshop 3: Beleidsbemiddeling; complexe opgave met veel spelers en tegenstrijdige belangen
                 door: Hans Bekkers beleidsbemiddelaar en bestuurslid VMO

Einde workshops 17.00
Napraten met borrel 17.00-18.00 uur

Leerdoelen en doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld om overzicht en inzicht te verkrijgen in conflicten en conflicthantering bij de overheid en inzet van mediation en waardevolle interventies.
Deze bijeenkomst is voor iedereen die bij of voor een overheid werkt en zich de volgende vragen stelt:
- Hoe voorkom je een conflict?
- Hoe signaleer je een conflict in wording?
- Wat doe je als je merkt dat het conflict jou, jouw organisatie in de weg staat?
- Wat is een goede aanpak voor verbeterde samenwerking?
- Hoe bereik je het beste resultaat en de gewenste oplossing?- Wat kan (interne) mediation of beleidsbemiddeling voor jou en jouw organisatie betekenen?


Kosten
VMO-lid: gratis
Overige deelnemers: €36,30 inclusief BTW (€30,00 excl. BTW).
Niet-leden kunnen bij deelname direct aspirant lid van VMO worden.


Toelichting
Voor leden van de VMO is de bijeenkomst gratis. Deelnemers die geen lid zijn van de VMO zijn van harte welkom. Deelnemers betalen dan een bijdrage in de onkosten van €36,30 inclusief BTW (30,00 excl. BTW). Door deelname en betaling van de bijdrage voor onkosten is de deelnemer gedurende het lopende kalenderjaar aspirant lid van de VMO. Het aspirant lidmaatschap eindigt automatisch aan het einde van dat kalenderjaar. De deelnemer geeft de VMO toestemming aan het eind van het kalenderjaar contact op te nemen met het verzoek het aspirant lidmaatschap om te zetten naar een gewoon lidmaatschap van de VMO tegen de dan geldende jaarlijkse kosten voor lidmaatschap.
Inschrijving is gesloten

Voorjaarsontmoeting 2020 (Vervallen)

Datum: n.t.b. in april 2020

Tijd: n.t.b.

Locatie: n.t.b.


Leden worden opgeroepen voorstel te doen voor thema, locatie en datum voor de VMO-voorjaarsbijeenkomst 2020!


Doelgroep

Leden, aspirant leden en belangstellenden


Doel:

Ontmoeten, kennismaken, leren & ontwikkelen en netwerken


Inschrijving start: n.t.b.

Jaarvergadering 2020 VMO

De jaarvergadering van VMO is in combinatie met een VMO-themabijeenkomst

Datum: vervallen i.v.m. landelijke coronamaatregelen

Tijd:

Locatie: Utrecht (onder voorbehoud)


Thema 
Alles over actuele landelijke ontwikkelingen wetgeving Mediation

Doelgroep

Leden, aspirant leden en belangstellenden
Inschrijving start: maandag 27 april 2020

VMO-themabijeenkomst najaar 2020

Onderwerp: n.t.b.

Datum: onzeker en afhankelijk van landelijke coronamaatregelen dus n.t.b.

Locatie: n.t.b.


leden worden opgeroepen voorstellen te doen voor een onderwerp voor themabijeenkomst!


Doelgroep

Leden, aspirant leden en belangstellenden


Inschrijving start: n.t.b.

VMO-bijdrage bij Mediationcongres 3-12-2020

Onderwerp: Veerkracht en innovatie
Datum: donderdag 3 december 2020
Locatie: digitaal

Doelgroep
mediators en belangstellenden

Workshop VMO
Samenbrenger – de rol van de overheid in participatie, mediation en beleidsbemiddeling
De centrale rol die de overheid in de maatschappij speelt, maakt dat zij snel conflicten ingezogen kan worden. Maar de overheid ziet zichzelf niet graag als conflictpartij. Onzekerheid over haar rol en ook zorgen over precedentwerking werpen drempels op voor de inzet van effectieve conflicthantering. Hoe krijg je als mediator de overheid dan mee? In deze workshop brengen we de verschillende rollen die de overheid in het kader van conflicthantering kan spelen in kaart: van beslissingsbevoegd bestuursorgaan tot gelijkwaardige conflictpartij. Wij gaan met name dieper in op de overheid als samenbrenger (in het Engels: convenor), de initiatiefnemer van een gezamenlijk proces dat vervolgens door een onafhankelijke procesbegeleider wordt geleid.
Door onze bestuursleden Aik Kramer en Hans Bekkers

Inschrijving: Via Mediatorsfederatie Nederland
Betreft een activiteit van de MfN en programma is daar ook te vinden.